Thông báo tỷ giá mua chuyển khoản tiền USD của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng ngày

Thứ Ba, 28/08/2018, 08:44 GMT+7

- Ngày 23/08/2018: 23.230 VNĐ/USD

- Ngày 24/08/2018: 23.240 VNĐ/USD

- Ngày 27/08/2018: 23.250 VNĐ/USD

- Ngày 28/08/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 29/08/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 30/08/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 31/08/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 04/09/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 05/09/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 06/09/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 07/09/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 10/09/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 11/09/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 12/09/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 13/09/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 14/09/2018: 23.225 VNĐ/USD

- Ngày 17/09/2018: 23.210 VNĐ/USD

- Ngày 18/09/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 19/09/2018: 23.250 VNĐ/USD

- Ngày 20/09/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 21/09/2018: 23.280 VNĐ/USD

- Ngày 24/09/2018: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 25/09/2018: 23.295 VNĐ/USD

- Ngày 26/09/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 27/09/2018: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 28/09/2018: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 01/10/2018: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 02/10/2018: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 03/10/2018: 23.295 VNĐ/USD

- Ngày 04/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 05/10/2018: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 08/10/2018: 23.315 VNĐ/USD

- Ngày 09/10/2018: 23.315 VNĐ/USD

- Ngày 10/10/2018: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 11/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 12/10/2018: 23.305 VNĐ/USD

- Ngày 15/10/2018: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 16/10/2018: 23.295 VNĐ/USD

- Ngày 17/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 18/10/2018: 23.295 VNĐ/USD

- Ngày 19/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 22/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 23/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 24/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 25/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 26/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 29/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 30/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 31/10/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 01/11/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 02/11/2018: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 05/11/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 06/11/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 07/11/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 08/11/2018: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 09/11/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 12/11/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 13/11/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 14/11/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 15/11/2018: 23.265 VNĐ/USD

- Ngày 16/11/2018: 23.265 VNĐ/USD

- Ngày 19/11/2018: 23.265 VNĐ/USD

- Ngày 20/11/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 21/11/2018: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 22/11/2018: 23.305 VNĐ/USD

- Ngày 23/11/2018: 23.305 VNĐ/USD

- Ngày 26/11/2018: 23.285 VNĐ/USD

- Ngày 27/11/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 28/11/2018: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 29/11/2018: 23.295 VNĐ/USD

- Ngày 30/11/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 03/12/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 04/12/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 05/12/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 06/12/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 07/12/2018: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 10/12/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 11/12/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 12/12/2018: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 13/12/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 14/12/2018: 23.235 VNĐ/USD