Thông báo tỷ giá mua chuyển khoản tiền USD của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng ngày

Thứ Hai, 14/10/2019, 00:00 GMT+7

- Ngày 02/01/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 03/01/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 04/01/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 05/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 07/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 08/01/2019: 23.165 VNĐ/USD

- Ngày 09/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 10/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 11/01/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 14/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 15/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 16/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 17/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 18/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 21/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 22/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 23/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 24/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 25/01/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 28/01/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 29/01/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 30/01/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 31/01/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 01/02/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 11/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 12/02/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 13/02/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 14/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 15/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 18/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 19/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 20/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 21/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 22/02/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 25/02/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 26/02/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 27/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 28/02/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 01/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 04/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 05/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 06/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 07/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 08/03/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 11/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 12/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 13/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 14/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 15/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

Ngày 18/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 19/03/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 20/03/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 21/03/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 22/03/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 25/03/2019: 23.155 VNĐ/USD

Ngày 26/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 27/03/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 28/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 29/03/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 01/04/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 02/04/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 03/04/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 04/04/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 05/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 08/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 09/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 10/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 11/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 12/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 16/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 17/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 18/4/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 19/4/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 22/4/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 23/4/2019: 23.165 VNĐ/USD

- Ngày 24/4/2019: 23.165 VNĐ/USD

- Ngày 25/4/2019: 23.190 VNĐ/USD

- Ngày 26/4/2019: 23.220 VNĐ/USD

- Ngày 02/5/2019: 23.230 VNĐ/USD

- Ngày 03/5/2019: 23.210 VNĐ/USD

- Ngày 04/5/2019: 23.200 VNĐ/USD

- Ngày 06/5/2019: 23.200 VNĐ/USD

- Ngày 07/5/2019: 23.235 VNĐ/USD

- Ngày 08/5/2019: 23.275 VNĐ/USD

- Ngày 09/5/2019: 23.300 VNĐ/USD

- Ngày 10/5/2019: 23.330 VNĐ/USD

- Ngày 13/5/2019: 23.235 VNĐ/USD

- Ngày 14/5/2019: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 15/5/2019: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 16/5/2019: 23.250 VNĐ/USD

- Ngày 17/5/2019: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 20/5/2019: 23.350 VNĐ/USD

- Ngày 21/5/2019: 23.345 VNĐ/USD

- Ngày 22/5/2019: 23.330 VNĐ/USD

- Ngày 23/5/2019: 23.320 VNĐ/USD

- Ngày 24/5/2019: 23.335 VNĐ/USD

- Ngày 27/5/2019: 23.345 VNĐ/USD

- Ngày 28/5/2019: 23.330 VNĐ/USD

- Ngày 29/5/2019: 23.340 VNĐ/USD

- Ngày 30/5/2019: 23.350 VNĐ/USD

- Ngày 31/5/2019: 23.360 VNĐ/USD

- Ngày 03/6/2019: 23.360 VNĐ/USD

- Ngày 04/6/2019: 23.340 VNĐ/USD

- Ngày 05/6/2019: 23.355 VNĐ/USD

- Ngày 06/6/2019: 23.355 VNĐ/USD

- Ngày 07/6/2019: 23.345 VNĐ/USD

- Ngày 10/6/2019: 23.340 VNĐ/USD

- Ngày 11/6/2019: 23.310 VNĐ/USD

- Ngày 12/6/2019: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 13/6/2019: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 14/6/2019: 23.265 VNĐ/USD

- Ngày 17/6/2019: 23.280 VNĐ/USD

- Ngày 18/6/2019: 23.290 VNĐ/USD

- Ngày 19/6/2019: 23.280 VNĐ/USD

- Ngày 20/6/2019: 23.255 VNĐ/USD

- Ngày 21/6/2019: 23.230 VNĐ/USD

- Ngày 24/6/2019: 23.225 VNĐ/USD

- Ngày 25/6/2019: 23.230 VNĐ/USD

- Ngày 26/6/2019: 23.240 VNĐ/USD

- Ngày 27/6/2019: 23.265 VNĐ/USD

- Ngày 28/6/2019: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 01/7/2019: 23.250 VNĐ/USD

- Ngày 02/7/2019: 23.200 VNĐ/USD

- Ngày 03/7/2019: 23.180 VNĐ/USD

- Ngày 04/7/2019: 23.190 VNĐ/USD

- Ngày 05/7/2019: 23.190 VNĐ/USD

- Ngày 08/7/2019: 23.210 VNĐ/USD

- Ngày 09/7/2019: 23.185 VNĐ/USD

- Ngày 10/7/2019: 23.170 VNĐ/USD

- Ngày 11/7/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 12/7/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 15/7/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 16/7/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 17/7/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 18/7/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 19/7/2019: 23.185 VNĐ/USD

- Ngày 22/7/2019: 23.180 VNĐ/USD

- Ngày 23/7/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 24/7/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 25/7/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 26/7/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 29/7/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 30/7/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 31/7/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 1/8/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 2/8/2019: 23.170 VNĐ/USD

- Ngày 5/8/2019: 23.165 VNĐ/USD

- Ngày 6/8/2019: 23.220 VNĐ/USD

- Ngày 7/8/2019: 23.190 VNĐ/USD

- Ngày 8/8/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 9/8/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 12/8/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 13/8/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 14/8/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 15/8/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 16/8/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 19/8/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 20/8/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 21/8/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 22/8/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 23/8/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 26/8/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 27/8/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 28/8/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 29/8/2019: 23.145 VNĐ/USD

- Ngày 30/8/2019: 23.130 VNĐ/USD

- Ngày 03/9/2019: 23.135 VNĐ/USD

- Ngày 04/9/2019: 23.135 VNĐ/USD

- Ngày 05/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 06/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 09/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 10/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 11/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 12/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 13/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

- Ngày 16/9/2019: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 17/9/2019: 23.180 VNĐ/USD

- Ngày 18/9/2019: 23.180 VNĐ/USD

- Ngày 19/9/2019: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 20/9/2019: 23.150 VNĐ/USD

- Ngày 23/9/2019: 23.150 VNĐ/USD

 - Ngày 24/9/2019: 23.140 VNĐ/USD 

 - Ngày 25/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 26/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 27/9/2019: 23.140 VNĐ/USD

 -Ngày 30/9/2019: 23.150 VNĐ/USD 

  -Ngày 01/10/2019: 23.150 VNĐ/USD 

 -Ngày 02/10/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 03/10/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 04/10/2019: 23.145 VNĐ/USD

 - Ngày 07/10/2019: 23.145 VNĐ/USD 

 

-Ngày 08/10/2019: 23.155 VNĐ/USD 

-Ngày 09/10/2019: 23.140 VNĐ/USD 

 -Ngày 10/10/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 11/10/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 14/10/2019: 23.145 VNĐ/USD

 -Ngày 15/10/2019: 23.140 VNĐ/USD 

 - Ngày 16/10/2019: 23.140 VNĐ/USD 

-Ngày 17/10/2019: 23.145 VNĐ/USD 

 -Ngày 18/10/2019: 23.145 VNĐ/USD 

-Ngày 21/10/2019: 23.150 VNĐ/USD