Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Thứ Năm, 29/11/2018, 10:40 GMT+7

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (thay thế các Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2016 về Ban hành biểu khung giá về dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2016 về Ban hành về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; Cảng vụ Hàng hải Nha Trang kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và cập nhật thông tin về văn bản pháp luật mới ban hành.