Triển khai ứng dụng các công nghệ của 4.0 đối với Doanh nghiệp ngành hàng hải

Thứ Hai, 10/12/2018, 09:24 GMT+7

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện những yêu cầu tại văn bản số 4827/CHHVN-VTDVHH ngày 05/12/2018.

Nội dung văn bản gửi kèm theo.

Trân trọng!