Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1538/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2019 về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Giao thông vận tải

Thứ Tư, 11/09/2019, 10:27 GMT+7

Nhằm thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải đã triển khai các Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2018, Quyết định 1238/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 và Quyết định số 1538/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2019.

Nội dung cụ thể như file đính kèm.