Nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC

Thứ Hai, 30/09/2019, 16:28 GMT+7

Cán bộ công chức, viên chức và nhân dân cùng tìm hiểu và nắm bắt Nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trong Ngày Pháp luật năm 2019.

Trân trọng kính chào!