Đề nghị Quý đơn vị theo dõi văn bản và thực hiện theo đúng quy định tại văn bản gửi kèm theo dưới đây.

Trân trọng kính chào!