• 1. Ban hành Nội quy tiếp công dân của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
  • Nội dung về Nội quy tiếp công dân của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cụ thể tại đường dẫn đính kèm Quyết định số 420/QĐ-CVHHNT ngày 09/4/2021.

   Các tổ chức, cá nhân thực hiện theo Nội quy tiếp công dân của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang theo quy định.

   Trân trọng!

 • 2. Công khai thủ tục hành chính của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
  • Nội dung thực hiện công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tiếp nhận, xử lý gửi kèm theo tại đường dẫn.

   Cảng vụ Hàng hải Nha Trang kính thông báo đến tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải và thủy nội địa trong vùng nước cảng biển biết để thực hiện.

   Trân trọng kính chào!

 • 3. Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Cục HHVN
  • Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính và xây dựng nội dung thủ tục hành chính trình Bộ Giao thông vận tải công bố theo quy định. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải đã được Bộ Giao thông vận tải công bốhàng năm. Riêng trong năm 2017, Bộ Giao thông vận tải đã công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải tại các Quyết định số 1473/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017, Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2017, Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2017, Quyết định số 2555/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017, Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017.

   Cho đến nay, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổng hợp được 100 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải(Chi tiết danh mục và nội dung TTHC tại Phụ lục I và Phụ lục II gửi kèm theo).

   Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc biết, thực hiện./.