• 1. Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Cục HHVN
    • Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính và xây dựng nội dung thủ tục hành chính trình Bộ Giao thông vận tải công bố theo quy định. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải đã được Bộ Giao thông vận tải công bốhàng năm. Riêng trong năm 2017, Bộ Giao thông vận tải đã công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải tại các Quyết định số 1473/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017, Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2017, Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2017, Quyết định số 2555/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017, Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017.

      Cho đến nay, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổng hợp được 100 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải(Chi tiết danh mục và nội dung TTHC tại Phụ lục I và Phụ lục II gửi kèm theo).

      Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc biết, thực hiện./.