Nhằm thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải đã triển khai các Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2018, Quyết định 1238/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 và Quyết định số 1538/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2019.

Nội dung cụ thể như file đính kèm.