Kế hoạch điều động tàu ngày 18/10/2021
Thời gian Tên tàu Mớn nước Chiều dài Trọng tải Hàng hóa Tàu lai Hoa tiêu Từ Đến