Kế hoạch điều động tàu ngày 24/09/2022
Thời gian Tên tàu Mớn nước Chiều dài Trọng tải Hàng hóa Tàu lai Hoa tiêu Từ Đến