Kế hoạch điều động tàu ngày 25/07/2021
Thời gian Tên tàu Mớn nước Chiều dài Trọng tải Hàng hóa Tàu lai Hoa tiêu Từ Đến