Đề nghị các cá nhân, tổ chức đang hoạt động thuộc lĩnh vực hàng hải, thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nghiêm túc triển khai thực hiện theo các Văn bản kèm theo.

Trân trọng kính chào!