Thông tư số 18/2022/TT-BGTVT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý hành chính của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Tư, 31/08/2022, 15:45 GMT+7

Theo đó, Điều 6 Thông tư này quy định các hình thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải bao gồm:

(1) Phản ánh, kiến nghị bằng văn bản: Gửi đến phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ Giao thông vận tải. Địa chỉ: số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

(2) Phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại:

  • Số điện thoại đường dây nóng trong nước: 024.32151184 

  • Trường hợp phản ánh, kiến nghị từ nước ngoài thì gọi theo số: 0084.2432151184

(3) Phản ánh, kiến nghị thông qua Phiếu lấy ý kiến.

(4) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp.

(5) Thông điệp dữ liệu được gửi qua:

  • Thư điện tử: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn)
  • Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải tại địa chỉ: https://www.mt.gov.vn

  • Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Giao thông Vận tải tại địa chỉ truy cập: https:/dichvucong.mt.gov.vn

  • Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https:/dichvucong.gov.vn

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.