Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 09/05/2023, 09:18 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang kính gửi kèm theo nội dung Nghị quyết số 48/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050.