THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

Thứ Năm, 06/06/2024, 15:10 GMT+7

Căn cứ Đề nghị Công bố Thông báo hàng hải số 11722/ĐN-TM ngày 03/6/2024 của Bộ Tham mưu – Quân chủng Hải quân về việc tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. KHU VỰC 1 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí

Khu vực trường bắn biển TB5, Cam Ranh, Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn đạn thật

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

120 00’ 00” N

1090 20’ 00” E

A2

120 00’ 00” N

1090 32’ 00” E

A3

110 48’ 00” N

1090 32’ 00” E

A4

110 48’ 00” N

1090 20’ 00” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 13/6/2024;

- Dự bị: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 14/6/2024.

II. KHU VỰC 2 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí

Khu vực trường bắn biển Bình Ba, Cam Ranh, Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn đạn thật

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4, A5 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

110 51’ 07” N

1090 13’ 15” E

A2

110 51’ 26” N

1090 13’ 15” E

A3

110 51’ 26” N

1090 14’ 00” E

A4

110 51’ 00” N

1090 14’ 16” E

A5

110 50’ 38” N

1090 13’ 31” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức:

+ Từ 07h00 đến 24h00 ngày 12/6/2024;

+ Từ 07h00 đến 23h30 ngày 18/6/2024.

- Dự bị:

+ Từ 07h00 đến 24h00 ngày 13/6/2024;

+ Từ 07h00 đến 23h30 ngày 19/6/2024.

III. KHU VỰC 3 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí

Khu vực trường bắn biển Bãi Thông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn đạn thật

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

120 01’ 30” N

1090 13’ 00” E

A2

120 01’ 30” N

1090 25’ 30” E

A3

110 56’ 20” N

1090 24’ 30” E

A4

110 56’ 20” N

1090 15’ 45” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức:

+ Từ 06h30 đến 21h30 ngày 10/6/2024;

+ Từ 06h30 đến 10h00 ngày 11/6/2024.

- Dự bị: Từ 06h30 đến 21h30 ngày 12/6/2024.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Yêu cầu các phương tiện thủy không được đi vào trong khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên trong thời gian Quân chủng Hải quân bắn đạn thật trên biển./.