THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực biển cấm, hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật, diễn tập quân sự của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh HòaTHÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực biển cấm, hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ công

Thứ Hai, 17/06/2024, 10:49 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực biển cấm, hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật, diễn tập quân sự của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

 

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 7, Điều 44 và Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24/12/1992 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Cảng vụ Nha Trang (nay là Cảng vụ Hàng hải Nha Trang);

Căn cứ Đề nghị Công bố Thông báo hàng hải số 12497/ĐN-TM ngày 11/6/2024 của Bộ Tham mưu – Quân chủng Hải quân về việc tổ chức bắn đạn thật và diễn tập quân sự của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo thiết lập khu vực cấm, hạn chế hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật, diễn tập quân sự trên biển của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. KHU VỰC BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí

Khu vực trường bắn biển Đông Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn đạn thật

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

110 56’ 30” N

1090 45’ 00” E

A2

110 56’ 30” N

1100 05’ 00” E

A3

110 37’ 30” N

1100 05’ 00” E

A4

110 37’ 30” N

1090 45’ 00” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức: Từ 07h00 đến 09h00 ngày 27/6/2024;

- Dự bị: Từ 07h00 đến 09h00 ngày 28/6/2024.

II. KHU VỰC DIỄN TẬP QUÂN SỰ

1. Vị trí

Khu vực biển Cam Ranh, Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực diễn tập quân sự

Phạm vi khu vực diễn tập quân sự được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

110 38’ 42” N

1090 17’ 30” E

A2

110 57’ 42” N

1090 23’ 30” E

A3

110 57’ 00” N

1090 25’ 30” E

A4

110 38’ 00” N

1090 19’ 30” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức: Từ ngày 22/6/2024 đến ngày 26/6/2024.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Yêu cầu các phương tiện thủy không được đi vào trong khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên trong thời gian Quân chủng Hải quân bắn đạn thật, diễn tập quân sự trên biển./.