THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

Thứ Ba, 02/07/2024, 17:16 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

 

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 7, Điều 44 và Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24/12/1992 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Cảng vụ Nha Trang (nay là Cảng vụ Hàng hải Nha Trang);

Căn cứ Đề nghị Công bố Thông báo hàng hải số 14340/ĐN-TM ngày 27/6/2024 của Bộ Tham mưu – Quân chủng Hải quân về việc tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. KHU VỰC 1 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí

Khu vực trường bắn biển Bãi Thông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn đạn thật

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

120 01’ 30” N

1090 13’ 00” E

A2

120 01’ 30” N

1090 25’ 30” E

A3

110 56’ 20” N

1090 24’ 30” E

A4

110 56’ 20” N

1090 15’ 45” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức: Từ 07h30 đến 08h20 ngày 07/7/2024;

- Dự bị: Từ 07h30 đến 08h20 ngày 08/7/2024.

II. KHU VỰC 2 BẮN ĐẠN THẬT

1. Vị trí

Khu vực trường bắn biển Bãi Thông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn đạn thật

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

120 03’ 00” N

1090 15’ 40” E

A2

120 03’ 00” N

1090 23’ 00” E

A3

110 55’ 00” N

1090 23’ 00” E

A4

110 55’ 00” N

1090 15’ 40” E

 

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức:

+ Từ 07h00 đến 20h00 ngày 11/7/2024;

+ Từ 07h00 đến 09h40 ngày 12/7/2024.

- Dự bị: Từ 07h00 đến 08h30 ngày 13/7/2024.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Yêu cầu các phương tiện thủy không được đi vào trong khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên trong thời gian Quân chủng Hải quân bắn đạn thật trên biển./.