Kế hoạch điều động tàu ngày 21/03/2023
Thời gian Tên tàu Mớn nước Chiều dài Trọng tải Hàng hóa Tàu lai Hoa tiêu Từ Đến