Kế hoạch điều động tàu ngày 01/03/2024
Thời gian Tên tàu Mớn nước Chiều dài Trọng tải Hàng hóa Tàu lai Hoa tiêu Từ Đến