Trụ sở chính của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang:

Địa chỉ:             03 Trần Phú - Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Điện thoại:       02583. 590 053 / Fax: 02583. 590 048
Email:               cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn

Website:           http://www.cvhhnhatrang.org.vn

  • Phòng Pháp chế

              Điện thoại:      02583.590053

  Email:             phongphapche@gmail.com

  • Phòng An toàn và Thanh tra Hàng hải

              Điện thoại:      02583.590052

              Email:            masainspection@gmail.com

  • Phòng Tổ chức Hành chính

              Điện thoại:      02583.590759

  • Phòng Tài vụ

              Điện thoại:      02583.590876

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh:

Địa chỉ:             30 Nguyễn Trọng Kỷ - Cam Linh - Cam Ranh - Khánh Hòa
Điện thoại:       02583. 855 360 / Fax: 02583. 951 295

Email:               daidiencamranh@gmail.com

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Vân Phong:

Địa chỉ:             Đèo Quýt - Ninh Thủy - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại:       02583. 622 181 / Fax: 02583. 622 350

Email:               cangvuvanphong@gmail.com

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa:

Địa chỉ:             30 Nguyễn Trọng Kỷ - Cam Linh - Cam Ranh - Khánh Hòa
Điện thoại:       02583. 855 360 / Fax: 02583. 951 295

Email:               daidientruongsa@gmail.com

Trạm Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Đầm Môn

Địa chỉ:             Đèo Quýt - Ninh Thủy - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại:       02583. 622 181

Trạm Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Hòn Khói

Địa chỉ:             Thôn Đông Hà - Ninh Hải - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại:       02583. 672 320

Trạm Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Kho Mỹ Giang

Địa chỉ:             Thôn Mỹ Giang - Ninh Phước - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại:       02583. 622 181

Trạm Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Ninh Chữ

Địa chỉ:             Thôn Khánh Hội – Tri Hải - Ninh Hải – Ninh Thuận
Điện thoại:       02593. 891 308