Thông tin chi tiết về nội dung thông báo bán thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2024 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại các file đính kèm.

Trân trọng!