NQCB

Nội quy cảng biển sửa đổi năm 2021 của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Thứ Năm, 30/09/2021, 10:59 GMT+7

- Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; - Căn cứ Văn bản số 3985/CHHVN-PC ngày 28/9/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt sửa đổi Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận; Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nha Trang ban hành Quyết định số 206/QĐ-CVHHNT ngày 30/9/2021 về việc bãi bỏ, sửa đổi một số Khoản, Điểm của Quyết định số 158/QĐ-CVHHNT ngày 04/6/2020 ban hành Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.