Nội quy cảng biển 2020

Thứ Sáu, 19/06/2020, 08:17 GMT+7

NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH KHÁNH HÒA, TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-CVHHNT Ngày 04 tháng 06 năm 2020 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang)