Ban Lãnh đạo

Thứ Bảy, 30/09/2017, 20:53 GMT+7

Giám đốc
       Ông Phạm Văn Chương
          ĐT:  02583.590050
          DĐ: 0913416278   
Phó Giám đốc
    Ông Trần Đức Thi
      ĐT: 02583.591434
          DĐ: 0903511045
Phó Giám đốc
      Ông Nguyễn Văn Minh
     ĐT:0583.590049  
         DĐ: 0914071008