QUY ĐỊNH VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO, TRUYỀN TIN THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI

Thứ Sáu, 09/07/2021, 15:22 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo nội dung của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Nội dung Quyết định vui lòng xem file đính kèm.