QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Nha Trang năm 2024

Thứ Tư, 19/06/2024, 16:23 GMT+7

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 160 QĐ/TCCB-LĐ ngày 24/12/1992 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Cảng vụ hàng hải Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-CHHVN ngày 30/03/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-CHHVN ngày 23/4/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-CVHHNT ngày 25/4/2024 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Nha Trang năm 2024 và Quyết định số 235/QĐ-CVHHNT ngày 13/5/2024 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang sửa đổi bổ sung Phụ lục 1 Quyết định số 174/QĐ-CVHHNT ngày 25/4/2024;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Báo cáo số 07/BC-HĐTD ngày 18/6/2024 về kết quả tổ chức Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Nha Trang năm 2024;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng đối với các ứng viên tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Cảng vụ hàng hải Nha Trang (có danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao phòng Tổ chức - Hành chính hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định, trình Giám đốc quyết định tuyển dụng và xếp lương đối với ứng viên trúng tuyển viên chức theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3.

1. Các Trưởng đơn vị thuộc Cảng vụ hàng hải Nha Trang có liên quan và ứng viên trúng tuyển có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.