Triển khai thực hiện điều kiện về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển

Thứ Tư, 16/08/2023, 10:13 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã đăng tải nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính Phủ, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam liên quan đến công tác bảo vẹ moi trường và phát triển ngành hàng hải  bền vững tại cổng thông tin điện tử của cơ quan, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang kính đề nghị quý đơn vị truy cập theo dịa chỉ www.cvhhnhatrang.org.vn, vào thư mục An toàn - An ninh hàng hải để tải và xem nội dung các văn bản này.

Trên cơ sở nội dung của các Quyết định và văn bản đã ban hành, đề nghị quý đơn vị chủ động nghiên cứu thực hiện, chuẩn bị năng lực, xây dựng lộ trình, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị với các quan điểm và mục tiêu của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển ngành hàng hải bền vững.