Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tuyên truyền Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024

Thứ Hai, 25/03/2024, 09:51 GMT+7

Nội dung tuyên truyền cụ thể tại các văn bản gửi kèm theo:

- Quyết định số 123/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải;

- Văn bản số 587/CHHVN –VTDVHH ngày 20/02/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024;

- Văn bản số 193/CVHHNT-TTATAN ngày 23/02/2024 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc triển khai các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.