THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

Thứ Sáu, 05/04/2024, 09:44 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa.

 

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 7, Điều 44 và Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24/12/1992 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Cảng vụ Nha Trang (nay là Cảng vụ Hàng hải Nha Trang);

Căn cứ Đề nghị Công bố Thông báo hàng hải số 6152/ĐN-TM ngày 02/4/2024 của Bộ Tham mưu – Quân chủng Hải quân về việc Tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Vị trí

Khu vực biển quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi khu vực bắn, hướng bắn và thời gian bắn đạn thật

a) Khu vực đảo Sơn Ca:

- Phạm vi:

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

100 22' 28" N

1140 28' 52"E 

A2

100 30' 48" N

1140 31' 10"E

A3

100  27' 50" N

1140 35' 45"E 

A4

1022' 20" N

1140  29' 00"E

 

- Hướng bắn: Bắc Đông Bắc.

- Thời gian bắn đạn thật: Từ 07h15 đến 08h15 ngày 05/4/2024;

b) Khu vực đảo Trường Sa Đông:

- Phạm vi:

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

090  02' 19" N

1120 16' 43"E

A2

0903' 09" N

1120 21' 25"E

A3

0855' 49" N

1120 21' 18"E 

A4

0855' 43" N

1120  20' 59"E 

 

- Hướng bắn: Bắc Tây Bắc.

- Thời gian bắn đạn thật: Từ 07h15 đến 08h15 ngày 09/4/2024.

c) Khu vực đảo Núi Le:

- Phạm vi:

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

080 41' 00" N

1140 10' 42" E 

A2

080 39' 19" N

1140 13' 59" E

A3

080 37' 23" N

1140 11' 48" E

A4

080 40' 53" N

1140 10' 23" E 

 

- Hướng bắn: Đông Nam.

- Thời gian bắn đạn thật: Từ 14h15 đến 15h15 ngày 07/4/2024.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Yêu cầu các phương tiện thủy không được đi vào trong các khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên trong thời gian Quân chủng Hải quân bắn đạn thật trên biển./.