Từ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đến Trường Sa thân yêu!

Thứ Sáu, 12/04/2024, 12:07 GMT+7

 

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa được giao trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại Trường Sa theo Quyết định số 568/QĐ-CHHVN ngày 14/7/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam.
Việc thành lập và hoạt động của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đảm bảo an toàn hàng hải theo quy định pháp luật Việt Nam, UNCLOS 1982, công ước, điều ước Quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Nhận thức được tầm quan trọng ấy, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang qua các giai đoạn đã từng bước triển khai phù hợp công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đối với Đại diện Cảng vụ Hàng hải nha Trang tại Trường Sa.
Viên chức Cảng vụ Hàng hải Nha Trang luôn sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an toàn hàng hải, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về viên chức, người lao động ngành hàng hải nói chung và Cảng vụ Hàng hải Nha Trang nói riêng.
Đại diện Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tặng hoa, động viên đ/c Lê Thành Văn Khôi trước khi công tác tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa