THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

Thứ Bảy, 20/04/2024, 14:07 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa.

 

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 7, Điều 44 và Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24/12/1992 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Cảng vụ Nha Trang (nay là Cảng vụ Hàng hải Nha Trang);

Căn cứ Đề nghị Công bố Thông báo hàng hải số 7604/ĐN-TM ngày 17/4/2024 của Bộ Tham mưu – Quân chủng Hải quân về việc tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. KHU VỰC 1

1. Vị trí

Khu vực Đông Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Phạm vi

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4, A5 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

120 15’ 00” N

1090 25’ 00” E

A2

120 15’ 00” N

1090 30’ 00” E

A3

120 00’ 00” N

1090 30’ 00” E

A4

120 00’ 00” N

1090 18’ 12” E

A5

120 06’ 30” N

1090 18’ 12” E

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức: Từ 06h00 đến 07h20 ngày 24/4/2024;

- Dự bị: Từ 06h00 đến 07h20 ngày 25/4/2024.

II. KHU VỰC 2

1. Vị trí

Khu vực Đông Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Phạm vi

Phạm vi khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

120 11’ 30” N

1090 27’ 30” E

A2

120 11’ 30” N

1090 38’ 30” E

A3

110 56’ 00” N

1090 38’ 30” E

A4

110 56’ 00” N

1090 27’ 30” E

3. Thời gian bắn đạn thật

- Chính thức: Từ 06h10 đến 08h40 ngày 26/4/2024.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Yêu cầu các phương tiện thủy không được đi vào trong các khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên trong thời gian Quân chủng Hải quân bắn đạn thật trên biển./.